loga

Informácia o realizácii projektu – WOODTECH – umelecké stolárstvo

Karol Jurkas WOODTECH má schválený projekt s názvom „WOODTECH – umelecké stolárstvo“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 31.03.2020 a schválená výška príspevku je 199 997,17 EUR.

Začatie realizácie projektu: 1.2021 - ukončenie realizácie projektu: 12.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:
- Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania [PDF, zverejnené 28.05.2020]

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, Support and Consulting, s.r.o. [PDF, zverejnené 30.06.2020]

Kúpna zmluva č. WOODTECH 01/10/2021 [PDF, zverejnené 03.12.2021]

Kúpna zmluva č. WOODTECH 03/10/2021 [PDF, zverejnené 03.12.2021]

Kúpna zmluva č. WOODTECH 02/12/2021 [PDF, zverejnené 14.12.2021]

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 01/10/2021 zo dňa 03.12.2021 v zmysle článku Čl. III. Miesto plnenia a dodacie podmienky [PDF, zverejnené 25.05.2022]